Anti Discriminatiebeleid


Ruimbaan Uitzendbureau

De medewerkers van Ruimbaan willen ervoor zorgen dat iedereen veel werkplezier heeft. We vinden het daarbij ook belangrijk om discriminatie zoveel mogelijk uit te bannen. Ondanks de wettelijke kaders komt discriminatie op de arbeidsmarkt helaas toch nog vaak voor. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om discriminatie tegen te gaan.

De bedrijfsvoering van Ruimbaan Uitzendbureau is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Ruimbaan past het anti discriminatiebeleid als volgt toe:

  • Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.
  • Ruimbaan Uitzendbureau gaat niet in op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.
  • Ruimbaan Uitzendbureau tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Ruimbaan Uitzendbureau is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

Wil je meer weten over ons anti discriminatiebeleid. Klik op onderstaande button voor het uitgebreide beleid.