Certificeringen


Rb Vacatures Fijne Collegas

VCU Gecertificeerd

Ruimbaan is een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie op het gebied van de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Wij zijn op deze manier bevoegd om uitzendkrachten en ander (flexibel) personeel uit te zenden naar VCA-gecertificeerde opdrachtgevers die ook wel de inleners worden genoemd van uitzendpersoneel. Opdrachtgevers die VCA gecertificeerd zijn kunnen van ons verwachten dat het personeel van Ruimbaan intern als het externe personeel van Ruimbaan op de hoogte zijn van de veiligheidsrichtlijnen die zijn omschreven in de VGM Checklist voor Aannemers. De letters VGM staan overigens voor Veiligheid Gezondheid en Milieu. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn besteden extra aandacht aan:

  • de veiligheid van het personeel en andere aanwezigen, omwonenden op en rondom de werkplek,
  • de gezondheid van zowel werknemers, bezoekers en omwonenden.
  • het milieu oftewel de omgeving rondom de werkplek.

Wij moeten als uitzendorganisatie begrijpen wat er voor risico’s aanwezig zijn op de werkplek van de opdrachtgever en inlener. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het houden van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en de beschrijving van een plan van aanpak waarmee de risico’s op de werkplek worden bestreden of beheerst. Ruimbaan moet vervolgens van de opdrachtgever te horen krijgen welke risico’s op de werkplek aanwezig zijn en hoe de uitzendkracht zich tegen deze risico’s dient te beschermen. Daarbij kunnen veiligheidsprocedures een rol spelen maar ook het dragen van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze informatie moet door Ruimbaan worden doorgegeven aan de uitzendkrachten die aan het werk gaan, zodat zij op de hoogte zijn van alle risico’s. De zogenoemde doorgeleidingsplicht.

Uitzendkrachten die namens ons bij VCA gecertificeerde bedrijven tewerk worden gesteld moeten in bezit zijn van een Basis VCA als ze een uitvoerende functie gaan bekleden en een VOL VCA als ze worden ingezet als operationeel leidinggevende (VOL is Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

VCU-4KL-Nederlands-Certificatie-Kantoor-NCK.jpg#asset:29605


NEN-4400 Gecertificeerd

Ruimbaan is in het bezit van het keurmerk NEN-4400 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor de uitzendsector en aannemers van werk. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Wij worden worden periodiek gecontroleerd op onze verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De verplichtingen uit arbeid waar wij als organisatie op worden gecontroleerd, zijn de volgende:

  • De identificatie van Ruimbaan als onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling, die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Het actuele NEN-4400 register is te raadplegen op de website van de SNA.

sna-logo-round.png#asset:25953


Aangesloten bij het NBBU

De NBBU is een koepelorganisatie met meer dan 600 leden op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. De NBBU is een actieve vereniging die haar leden met raad en daad terzijde staat, zodat deze zich naar hun opdrachtgevers toe als solide uitzendbureau kunnen opstellen. Als NBBU-uitzendbureau staan wij 100% in voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van haar uitzendkrachten en hanteren wij onze eigen NBBU-cao voor uitzendkrachten.

De intercedenten van NBBU-uitzendbureaus zijn goed opgeleid en kunnen uitzendkrachten volledig informeren over bijvoorbeeld de cao-bepalingen. De NBBU helpt de intercedenten van bij NBBU aangesloten uitzendbureaus om de kennis over de wet- en regelgeving op peil te houden door middel van een helpdesk die 24 uur per dag per e-mail bereikbaar is om vragen over deze en andere onderwerpen te beantwoorden.

NBBU-Logo-JPG2.jpg#asset:1006